Az Eiffel programozási nyelv

Programhelyesség-ellenőrzés nyelvi elemei

Bevezető

Programok készítése során legtöbbször elégségesnek tűnik ’pusztán’ a feladat megoldó algoritmusának lekódolása. Nyilvánvaló, szinte említést sem érdemel, hogy az elterjedt programozási nyelvek ezt a megközelítést támogatják. Azonban számos esetben indokolt lehet, hogy olyan programokat készítsünk, melyek biztosan és helyesen oldják meg a kitűzött feladatot. Ahhoz hogy ezek a kritériumok teljesíthetők legyenek, már nem elegendő csak az algoritmus lekódolása, ebben az esetben már a feladatot (vagy részfeladatokat) is valamilyen absztrakt formában le kell írni. Feladatok leírása több módszer is létezik, egyik ilyen elterjedt módszer a feladat elő- és utófeltételes specifikálása (és a hozzátartozó invariáns állítások alkalmazása). Manapság már számos olyan programozási nyelvet kiegészítő eszköz van, amely a programhelyesség-ellenőrzésben ezeket a módszereket használja, azonban kevés az olyan nyelv, ahol magába a nyelvbe van beleintegrálva ez a képesség. Ezért érdekes az Eiffel programozási nyelv, mely nem csupán magában foglalja ezeket a képességeket, hanem egész szerkezetét - vagy ha úgy tetszik a nyelv filozófiáját – áthatja a programhelyesség kérdése. Az Eiffel programhelyesség fogalmának kialakítását a következők szerint tárgyaljuk, elsőként a szükséges alapismereteket tekintjük át röviden, majd a nyelvi elemek ismertetése következik. A nyelvi elemek tulajdonképpen azok a részek amelyekre a program helyesség építhető. A részek tárgyalása után vizsgáljuk meg az egész program helyességet, ami az addig ismertetett fogalmakra és nyelvi elemekre épül.

Helyességi specifikációs nyelv

Az Eiffel nyelv helyességi specifikációja alatt a nyelv egy bizonyos részét értjük, mely elsősorban logikai kifejezésekre épül. Ezek a kifejezések deklaratív módon fogalmazzák meg a program működését. A specifikációs nyelvek többnyire az elsőrendű logikára épülnek. Az elsőrendű logikai formulák segítségével könnyen megfogalmazhatók olyan állítások, melyek a program működését deklaratív módon adják meg. Az Eiffel specifikációs nyelvében definiálhatunk egy halmazt, un. jól formált formulákat, mely halmazból választott formulákat megadhatunk a helyességi specifikációkban. Ez a jól formált formula halmaz nem azonos az elsőrendű logika (más néven predikátumlogika) jól formált formula halmazával, sőt még kölcsönösen egyértelmű – bijektív – megfeleltetés sem létesíthető a kettő között. Például nem használhatók az Eiffel helyességi specifikációban az Egzsitenciális kvantor (egzisztenciális) és Univerzális kvantor (univerzális) kvantorok. Hasonló konstrukciók függvények és ciklusok együttes alkalmazásával valósíthatók meg. Jól formált formulákkal logikai állításokat fogalmazunk meg. A logikai állítások BOOLEAN típusú kifejezések, melyek a program bizonyos pontján lévő logikai összefüggéseket írnak le. Ezek az összefüggések vonatkozhatnak attribútumokra, helyi változókra, vagy függvények visszatérési értékeire. A logikai állítások nem csak helyességi specifikáció alapját képezve írják le a program működését, hanem egyben elősegítik a program megértését és dokumentálását. Amennyiben megadunk egy logikai kifejezést, mint specifikációt, ezzel tulajdonképpen program működésével szemben támasztott óhajunkat fejezzük ki. Ha a program egy adott pontján a logikai kifejezés nem teljesül, akkor a program nincs összhangban az óhajunkkal, tehát a specifikációval. Az Eiffel helyességi specifikációs nyelvének megismerése előtt még néhány további ismeretet célszerű feleleveníteni.

Hoare-formulák

Ha adott egy M művelet annak E előfeltétele és U utófeltétele, akkor az { E } M { U } hármast Hoare-formulának nevezzük. A formula akkor igaz, ha E előfeltétel az M művelet végrehajtása előtt igaz és ha az M műveletet végrehajtjuk, akkor az befejeződik és végrehajtása után az U utófeltétel igaz lesz. Ez az értelmezés az úgynevezett teljes helyesség fogalmát írja le. Létezik ennél gyengébb definíció is, mely nem követeli meg az M művelet befejezését, ekkor részleges helyességről beszélünk. Az { E } M { U } Hoare-formula elő- és utófeltételekből álló rendezett párost az M művelet helyességi specifikációjának is nevezzük. Nézzünk egy példát a helyességi specifikációra:
Egy verem megvalósításához szükséges berak műveletre


{ ¬verem.tele } verem.berak(uj_elem) { verem.elem = uj_elem }


Ami azt jelenti, hogy ha a verem nincs tele, akkor a berak művelet befejeződik és a végrehajtás az új elem a verem tetején helyezkedik el.

Az általánosan ismert Hore-formulákhoz további fogalmak ismeretére van szükség. Most a legegyszerűbb úgy fogalmaznom, hogy aki az ELTE programozó matematikus szakára járt, annak a ’Bevprog’ (pontosabban, bevezetés a programozásba vagy programozás módszertan) tárgyban tanult fogalmak jelennek meg a helyességi specifikációs nyelvben. Persze, a fogalmak máshol is ismertek, megtalálhatók, azonban a bevprog ismeretekkel egy fogalom megértése sem okoz gondot.

Előfeltétel, utófeltétel

A Hore-formulában is megjelenő E előfeltétel alkalmas annak a kifejezésére, hogy egy bizonyos programrészlet lefutásához milyen előzetes feltételezésekkel élünk, például egy osztás előfeltétele, hogy a nevező nem lehet nulla vagy egy üres veremből nem lehet törölni, így a törlés művelet előfeltétele az, hogy a verem ne legyen üres. Teljesen analóg az utófeltétel jelentése, miután egy programrész lefutott a bizonyos dolgokat elvárunk vagy garantálunk, mint a lefutott program hatása. Például egy verembe történő berakás művelet hatása, ha nem teli a verem, akkor a verem tetején a berakott elemnek kell lennie. Bevprogosoknak, csak emlékeztetőül Q: ( … ), R: ( … ) Most nézzünk egy példát, hogyan kell megadni az elő- és utófeltételeket Eiffelben, egy verem adatszerkezet berak műveletének szerkezete:

bereak (e: G) is
require nincs_tele: not tele do elemszam := elemszam + 1
tomb.put (e, elemszam)
ensure uj_elem_a_tetejen: elem = e nem_ures: not ures … end


Az előfeltételeket require (követel), míg az utófeltételeket az ensure (biztosít) kulcsszavak vezetik be. Az elő- és utófeltételek megadása nem kötelező, ha nem adjuk meg akkor alapértékük a True logikai formula lesz. Az Eiffel megengedi, hogy a logikai állításoknak nevet adjuk, például:


haromszog_vagy_negyszog: csucsszam = 3 or csucsszam = 4Azon kívül az Eiffel nyelv lehetőséget biztosít a logikai állítások blokkba, csoportba való szervezésére. Logikai állítások csoportján egy vagy több logikai állításnak a forráskódban szereplő fizikai sorrend alapján történő felsorolását értjük. Ezeket logikai állításokat, bár ez nem jelölt, az and then logikai művelet kapcsolja össze.

Speciális elemek

Old

Az utófeltételekben, ahol a programrész hatását írjuk le, a logikai kifejezésekben gyakran van szükség egy változó korábbi értékére, erre ad megoldást az old szerkezet. Az old mögött egy kifejezés állhat. A szerkezet hatásköre az adott eljárásra terjed ki. Ha az elemszam a veremben éppen tárolt elemek számát jelenti, akkor egy verem töröl műveletére egy példa:

-- Aktuális elem törlése. torol is require nem_ures: not ures do elemszam := elemszam –1 ensure elemszam_csokkent: elemszam = old elemszam – 1 ures_ha_egy_elem_volt: old elemszam = 1 implies ures nincs_tele: not tele end


Az elemszám = old elemszam –1 kifejezésben az old elemszam az elemszam változónak az eljárás lefutása előtti értékére hivatkozik. A teljes kifejezés azt jelenti, hogy az elem törlésével a verem elemszáma pontosan eggyel csökken.

Strip

Gyakran felmerül az igény olyan utófeltételek megfogalmazására, ahol több változó állapotának változatlanságát szeretnénk megfogalmazni. Ez természetesen kifejezhető az old szerkezettel. Azonban, ha egy eljárás majdnem összes változójára szeretnénk ilyen igényt megfogalmazni, akkor nem csak hosszú és nehezen áttekinthető kifejezéseket kapunk, és karbantartási nehézségekkel is kell szembesülnünk. A strip operátor nyújt megoldást ilyen esetben. A strip szintén csak utófeltételben használható. A strip utáni zárójelben egy attribútum listát lehet megadni. A strip operátor egy ARRAY[ANY] típusú tömböt határoz meg, ez a tömb azokat a globális változókat tartalmazza amelyek az osztályhoz tartoznak, de nem szerepelnek a zárójelben megadott attribútum listában. Ezzel olyan utófeltételeket fogalmazhatunk meg könnyedén, ahol az objektum bizonyos (néhány) változója megváltozik, míg a többi nem. A strip segítsége az, hogy pusztán azokat a változókat kell felsorolni, amelyek megváltoznak és nem azokat (általában ezekből van több) amelyek változatlanok. Például, ha az objektumban van egy tömb típusú attribútum, akkor megfogalmazhatjuk a következő állítást:


tomb ARRAY[G] . .
tobbi_valtozatlan: deep_equal(strip(tomb)), old strip(tomb))


A feltétel azt írja le, hogy az objektumban egyedül a tomb nevű tömb megváltozik – például egy rendezés eredményeként – de ezen kívül az objektum állapota változatlan marad.

Osztályinvariáns

Amikor egy osztályt tervezünk, egy jól meghatározott feladat érdekében tesszük, a feladat leírásában segít, ha olyan állításokat is megfogalmazhatunk, melyek mindig igazak egy osztály esetén. Akár azt is mondhatjuk, hogy ezek az logikai állítások – bizonyos szempontból – konzisztens állapotban tartják az osztályt. Az Eiffelben ezt az invariant kulcsszó alkalmazásával tehetjük meg. Az osztályinvariánsban megfogalmazott állításban osztály attribútumok és függvények közötti relációk is megfogalmazhatók. Az invariáns kifejezés onnan ered, hogy olyan feltételeket határoz meg, melyek az osztály példányainak életciklusa alatt minden kitüntetett időpillanatban a példányokon végzett műveletek során megőrzik igaz értéküket. Más szóval ezek olyan logikai kifejezések, melyek mindegyike True logikai értékkel rendelkezik és változásokra érzéketlen. Egy invariáns általában több logikai állításból áll össze, az osztályinvariánst képző logikai állítások az and then logikai operátorral vannak összekapcsolva a forráskódban meghatározott fizikai sorrend szerint. Természetesen, szigorúan véve egy osztály példány életciklusának minden pillanatában az invariáns nem lehet igaz, előfordulhatnak olyan állapotok – tipikusan feldolgozási vagy transzformációs lépések közben – amikor az invariáns nem teljesül. Ha jól meggondoljuk, akkor látjuk, ilyen esetekben nincs is szükség arra, hogy az invariáns teljesüljön. Ennek megfelelően az osztályinvariánsok kiértékelésre csak a nyilvános eljárások meghívása előtt és után (mint kitüntetett időpillanat) kerül sor.

Check

A programhelyesség-ellenőrzés talán egyik legegyszerűbb és legrégebben alkalmazott módszere, hogy a programfutás egy adott pontján megnézzük, hogy bizonyos általunk kívánatosnak tartott feltételek vajon fennállnak. Ezt sokszor if utasításokkal oldják meg, ha nem akarják a program futását félbeszakítani a feltétel nem teljesülése esetén. Más egyszerű eszköz is régóta rendelkezésre áll. Ilyen a C programozási nyelvben használt assert makró. Az assert-ben egy logikai feltételt adhatunk meg a C szintaktikai szabályok szerint, ha a feltétel igaz, nem történik semmi, ha a feltétel nem igaz, akkor futásidejű hiba keletkezik, a program megáll és kiírja, hogy melyik sorban nem teljesült a feltétel. Hasonló szerkezet az Eiffelben is megtalálható ez a check. A check utasítás után egy logikai feltételt kell írni. A check ellenőrzi, hogy az adott logikai feltétel vajon igaz az adott ponton. A check számos előnyt ad:

 • dokumentál
 • nem kell if szerkezetekkel bajlódni
 • hibás feltételről értesítést kapunk

  A check metódusok törzsében bárhol elhelyezhető. Egy metódust check-konzisztensnek nevezünk, ha bármely előfeltételnek megfelelő paraméter kombinációra a futása során minden check utasításban megadott feltétel teljesül.

  Ciklusok

  A ciklusok helyes használata a programozás alapvető fontosságú része, ahol számos probléma felvetődhet.
  Néhány gyakori probléma: helytelen inicializálás a ciklus nem a kívánt számú lépésben hajtódik végre helytelen ciklus feltétellel kapcsolatos problémák, nem fut le a ciklus, vagy "végtelen” ciklus alakul ki
  Bevprogosoknak bizonyára ismerős:
  Bevprog ciklus
  Ez az öt feltétel, amely a ciklus levezetési szabályában szerepel, ezeknek a feltételeknek kell fennállni, ha azt akarjuk, hogy egy ciklus helyesen működjön. Rövid magyarázat a feltételekhez:

 • (1) A ciklus előfeltételéből következik a ciklus invariáns, azaz belépve a ciklusba máris igaznak kell lennie a ciklusinvariánsnak
 • (2) Amennyiben a ciklus feltétel hamis, azonnal ki kell lépni a ciklusból vagyis az utófeltételnek teljesülnie kell
 • (3) Az invariáns és a ciklusfeltétel együttes teljesülése maga után vonja, hogy a termináló függvénynek nagyobbnak kell lenni 0-nál
 • (4) A ciklusmag lefutása nem változtatja meg az invariáns feltételt
 • (5) A ciklusmag lefutása után a termináló függvény értékének csökkennie kell (az előző állapotához képest)

  A ciklus helyességéhez több nyelvi elem is felhasználható. Az invariant itt is alkalmazható, azonban most nem osztály invariáns, hanem ciklusinvariáns. Természetesen itt is egy logikai feltétel kapcsolódik az invariant-hoz. Egy ciklus szervezésénél ez egyik legfontosabb feltétel, hogy a ciklus termináljon, lefusson (ne keletkezzen végtelen ciklus). Ennek feltétele, hogy a termináló függvény megfelelően hasson a ciklusfeltételre, vagyis a ciklus feltételben szereplejen a termináló függvény. Ettől, még a ciklusfeltétel el lehet írva, ami okozhat végtelen ciklust. (Hasonlóan, ha a ciklus mag nem jól működik, az is okozhatja, hogy végtelen ciklusba ragad a program, ezt történik akkor, ha a ciklus magjában nem termináló utasítás van.) A terminálási probléma ellenőrzésére használható a variant kifejezés. A variant kulcsszó után egy egész típusú kifejezés adható meg. A kifejezéssel kapcsolatban az alábbi kikötések vannak:

 • Értéke a ciklusmag lefutás előtt és után mindig pozitív egész szám legyen
 • Értéke folyamatosan minden ciklusmag lefutása után szigorúan csökkenjen

  Vegyük észre, hogy ez a két feltétel éppen a fentebb említett ciklus levezetési szabályának (3) és (5) feltételével egyezik meg!
  Ha a termináló függvény a ciklusfeltételbe megfelelően van ’beépítve’ akkor biztosított a variant két feltételével, hogy a ciklus termináljon, (feltételezve, hogy a ciklusmag ’nem szál el’) hiszen, bármilyen nagy pozitív számmal is indulunk, ha azt szigorúan csökkentjük, akkor legfeljebb a megadott számú ismétlést végez a ciklus.

  Az Eiffel ciklus általános szerkezete:

  from inicializáló utasítások until kilépési feltétel loop ciklusmag end

  A variantés az invariant alkalmazása a cikluson belül a from és until közé ékelődik, használatuk opcionális.
  Figyelem a check ciklusban is használható!
  Íme egy példa:

  -- egyszerű loop simple_loop is local count: INTEGER do from count := 1 invariant count >= 1 count <= 201 variant 201 − count until count > 200 loop io.put integer (count) io.put new line count := count + 1 end end

  Mikor helyes egy Eiffel ciklus? A ciklus akkor és csak akkor helyes, ha:
  Eiffel ciklus
  ahol:
  INIT - ciklus inicializáló blokkja
  BODY - ciklusmag
  INV – ciklusinvariáns
  EXIT – kilépési feltétel
  VAR – termináló függvény
  REQ – logikai kifejezés, milyen feltételek mellett hajtható végre a ciklus (előfeltétel)
  v – egész típusú váltózó (a metódusban nem szerepel)

  Összehasonlítva a bevprogos ciklus levezetési szabályokat és az Eiffel helyességi specifikációt – eltekintve a különböző formalizmustól – a következők állapíthatók meg: Először is az Eiffel ciklus feltétele más, mint a bevprogos. A bevprog szerint addig megy a ciklus, míg a ciklusfeltétel igaz, szemben az Eiffellel, ahol a ciklus addig megy amíg a ciklusfeltétel hamis. Ez a különbség, talán szintaktikai okokból jön, a bevprog while ciklusról beszél kimondatlanul, míg az Eiffelben az until kulcsszó után írjuk a feltétel. Más nyelvekből megszokva az until után olyan feltétel kell írni, ami ha igazzá válik, akkor a ciklus nem fut le többször.

 • A (1) Eiffel helyességi formula megegyezik, mind a bevprog modellben, mind az Eiffel ciklus helyesség szempontjából, azt fejezi ki, hogy a ciklus előfeltételéből (az inicializálás végrehajtásával) következik az invariáns, vagyis ha a ciklus előfeltétele teljesül, megindulhat a ciklus.
 • A (2) Eiffel helyességi formula gyakorlatilag megfelel (3) bevprog szabálynak. A bevprog szerint az invariánsból és a ciklusfeltételből következik, hogy a termináló függvény nagyobb mint 0. Az Eiffel olvasatában az előfeltételből (amiből inicializálás után következik az invariáns) következik,hogy a termináló függvény nagyobb vagy egyenlő mint 0. (A nagyobb mint nulla, vagy nagyobb egyenlő nulla feltételek közötti különbség nem kell hogy zavaró legyen, pusztán megállapodás kérdése a termináló függvény értékkészlete.)
 • A (3) Eiffel helyességi formula a (4) bevprog szabálynak felel meg. Figyelembe véve a ciklus feltételekről írottakat, azt fejezi ki, hogy a ciklusmag lefutása nem változtatja meg az invariáns feltételt.
 • A (4) Eiffel helyességi formula amely azt fejezi ki, hogy ha igaz az invariáns és még a ciklusban vagyunk (hamis a kilépési feltétel vagy másképp fogalmazva igaz a ciklusfeltétel) és a termináló függvény értéke v, akkor a ciklusmag lefutása után, csökken a termináló függvény értéke (kisebb lesz mint v). Ez a bevprog ciklus (5) levezetési szabályával egyezik meg.

  Látható, hogy a bevprog (2) szabálynak nincs megfelelője, vagyis nincs megadva, hogy ha az invariáns ugyan teljesül, de a ciklusfeltétel nem (vagyis az Eiffel esetén az until utáni feltétel igaz) akkor a ciklus nem folytatódhat és az utófeltételének kell teljesülnie. Az Eiffel ciklushelyességi megközelítésben nem találunk utófeltételt, az Eiffel úgy érvel, egy pozitív termináló függvényt csak véges sokszor csökkenthetjük, hogy ne legyen negatív, így a ciklus előbb-utóbb mindenképp lefut (4).

  Egymásba ágyazott ciklusok esetén, tekinthetjük úgy, hogy a belső ciklus egy utasításként kezelhetjük, ha megfelelő varinat és invariant feltételekkel biztosítottuk helyességét. Természetesen ez az eljárás ismételhetjük többszörös egymásba ágyazás esetén.

  Ahhoz, hogy a teljes program helyességéről érdemi megállapításokat lehessen tenni, még szükséges megvizsgálni, hogy az osztályok együttműködése, öröklése hogyan viszonyul a feni programhelyesség-ellenőrzési nyelvi konstrukciókkal.

  Öröklődés

  Az Eiffel lehetőséget a biztosít az öröklődés használatára az objektum-orientált programozás során. Az öröklődésnek két fontos aspektusa van, az implementáció öröklése és a típus öröklése. Az Eiffelben az öröklődési reláció egyúttal típusmegfelelőséget is definiál. Célszerű, tehát megvizsgálni az öröklődést típus-helyettesíthetőség és az elő- és utófeltételek szemszögéből. Röviden ismertetve a következő megállapítások adódnak: Ha egy C osztály B leszármazottja és c egy példánya C-nek, akkor c-nek használhatónak kell lenni minden olyan környezetben, ahol B osztály egy példánya is használható. Előfeltételek szempontjából ez csak akkor valósítható meg, ha C osztályban ugyanaz vagy egy gyengébb előfeltétel van használva. Az utófeltételeket tekintve, C osztályban ugyanazt vagy erősebb feltételt használva érthető el a helyes működés. Gyengébb feltételeket a meglévő feltételekhez, további feltételek logikai vagy művelettel történő összekapcsolása, míg erősebb feltételeket logikai és művelettel történő összekapcsolása ad. Öröklődés során lehetősége van metódusok átdefiniálására, az átdefiniált metódusok specifikációjában a require és az ensure kulcsszavak helyett rendre, require else és ensure else kulcsszavak használhatók. A metódusok teljes elő- és utófeltételei a következő módon alakulnak, ha az átdefiniálandó metódus előfeltétele E, utófeltétele U, az átdefiniált metódus előfeltétele E’, utófeltétele U’:

 • require else (és megadott feltétele) hiányában, az előfeltétel E
 • ensure then (és megadott feltétele) hiányában, az utófeltétel U
 • ha E’ feltétel van a require else után, akkor az előfeltétel E or else E’
 • ha U’ feltétel van a ensure then után, akkor az utófeltétel U and then U’

  Osztály invariáns

  Az öröklődés és az osztály invariáns kapcsolata egyszerűbb mint az öröklődés és az elő- és utófeltételek kapcsolata. Ennek oka, hogy az ősosztályok invariánsai algoritmikusan származtathatók, így nem szükséges minden osztályban az összes invariánst felsorolni. Elegendő csak azokat az invariánsokat megadni, amelyek bővítik az ősosztály invariánsait. Az osztályinvariánst kibővítve az ősosztályok invariánsaival együtt teljes osztályinvariánsnak nevezzük.

  Az osztályinvariáns valamint az előfeltétel és utófeltétel kapcsolata

  Felületes vizsgálódás alapján úgy tűnhet, hogy a sok feltétel közül az invariáns esetleg nem is szükséges. Mégis, az invariáns elkülönítése az elő- és utófeltételektől előnnyel jár:

 • A globális viselkedés külön kezelhető, jól látható.
 • Osztályinvariáns nélkül a globális attribútumok módosítása esetén az összes nyilvános metódus elő- és utófeltételét módosítani kellene.
 • További dokumentációt ad a programforráshoz

  Kivételkezelés és helyesség

  Az Eiffelben a kivételkezelés helyessége elválik a programhelyesség-ellenőrzés kérdésétől. A kivétel konzisztens egy publikus metódus akkor és csak akkor, ha a kivételkezelő blokk minden B ágára, ami nem retry utasítással ér véget, { True } B { I }, ami retry utasítással ér véget True B I és E Hoare-formulák érvényesek. Egy nem publikus metódus kivételkezelése akkor és csak akkor konzisztens, ha a kivételkezelő blokk minden B ágra, ami retry utasítással ér véget, { True } B { E } Hoare-formula érvényes. (Az I invariáns feltétel, az E előfeltétel ez eddigi jelöléseknek megfelelően.) A kivételkezelő blokk minden ága a legszigorúbb True előfeltétellel rendelkezik. Ennek oka, hogy nem várt esemény után nem lehet támaszkodni, sem az előfeltételre, sem az invariánsra, hiszen a kivétel során a program abnormális állapotba kerülhetett.

  Az alapvető programhelyesség-ellenőrzési nyelvi elemek és kapcsolataik ismeretében már meglehet vizsgálni, hogy áll össze az egész program helyessége.

  Attribútumok helyessége

  Minden attribútum helyesnek van feltételezve az alábbiak szerint:

 • Minden attribútum egy változó vagy objektum, értékének meghatározása nem tartalmaz nyelvi szintű számítást, ezért minden attribútum értékének meghatározása befejeződik.
 • Az attribútumok konzisztenciáját az osztályszinten megfogalmazott invariánsok adják.

  Osztályok helyessége

  Osztályok konzisztenciája

  Az Eiffelben minden változó a típusától függő alapértelmezett értékkel rendelkezik. Egy osztály akkor és csak akkor konzisztens, egy I invariáns feltételre, ha mint teljes osztályinvariánsra bármely E előfeltételre és U utófeltételre nyilvános metódusra, ha a következő formulák érvényesek:

  Osztály konzisztencia

  ahol:
  D – az Eiffel változó típusától függő alapértelmezett értéke
  B – az osztály törzse

  A meghatározásban szereplő első feltételt akár tekinthetjük indukciós alaplépésnek, míg a második feltételt mint indukciós lépést. Ez utóbbi biztosítja, amennyiben az indukciós feltevés fennáll a művelet végrehajtása előtt, akkor konzisztens osztály esetén fenn fog állni a végrehajtás után is.

  Osztályhelyesség

  Egy osztály akkor és csak akkor helyes a specifikációra nézve (metódusok elő- és utófeltétele, teljes osztályinvariáns, check-konzisztens, helyes ciklus), ha konzisztens és minden metódusa helyes.

  Programok helyessége

  Egy Eiffel program, melynek futtatása egy osztály konstruktor metódusának meghívásával jár, akkor és csak akkor helyes a specifikációra nézve, ha az adott osztály helyes. Ezekből adódik, hogy a program akkor és csak akkor helyes, ha azok az osztályok, melyektől az adott osztály megvalósítása függ, mindegyike helyes.

  A programhelyesség-ellenőrzés problémái

  Függőségek

  Az elv, hogy a program helyessége, a részek helyességétől függ, nem minden esetben alkalmazható közvetlenül. Az osztályok között többszörös függőségi viszony is fennállhat. A függőség tranzitív és szimmetrikus kapcsolat, ezen tulajdonságok folytán lehet olyan eset, amikor az osztályok helyességéről nem lehet külön-külön megállapítást tenni, csak is együttesen.

  Helyességi specifikációs nyelv

  A helyességi-specifikációs nyelv ismertetése során hangsúlyt kapott, hogy az egzisztenciális és univerzális kvantor nem használható ezekben a logikai kifejezésekben. Azonban megfelelő függvények felhasználásával helyettesítésük megoldható. Nyilvánvalóan ilyen esetben, az alkalmazott függvény helyességét is biztosítani kell. Algoritmusok végrehajtása azonban ellentétben van a specifikációs nyelv deklaratív formájával. Így csak körültekintően alkalmazhatók a függvények a kvantorok kiváltására.

  Elméleti korlát

  Az axiomatikus szemantika – ahogy a feltételeket megadjuk – kifejező ereje gyengébb az un. operációs szemantikánál vagyis, ha még lenne is egy ideális specifikációs nyelv, akkor sem lenne megfogalmazható állításokkal a program működésének minden lényeges aspektusa.

 •