A Comenius Logo programozási nyelv

Objektum orientált programozás

A Comenius Logo nyelv az objektum orientált programozást nem támogatja.