A LotusScript programozási nyelv

Változók

Változók deklarálása

Egy változó neve bármilyen LotusScript azonosító lehet. Típusa az előzőleg ismertetett adattípusok bármelyike lehet, vagyis bármely egyszerű típus, tömb vagy lista, Variant, felhasználó által definiált típus vagy osztály.

A változók deklarálására a nyelvben két féle lehetőség is adott. A LotusScript az explicit deklaráció mellett ismeri az implicit deklarációt is.

Explicit deklaráció

A deklaráció során nevet rendelünk a változóhoz, megadjuk annak élettartamát és láthatóságát, típusát és kezdő értékét. A LotusScript az alapértelmezett kezdőértéket is értékül adja a deklarált változónak.

Dim, Public, Private: a deklaráció kulcsszava általában a Dim kulcsszó. Ez a kifejezés első szava. Helyette állhat még Private vagy Public kulcsszó is. Mindhárom szó más-más láthatóságot eredményez. Private és Dim esetén privát, míg Public esetén publikus láthatósága lesz a változónak

Static: a Dim kulcsszó helyett állhat a Static, abban az esetben, ha eljáráson belül van a deklarációs utasítás. Ekkor a változónk értéke megmarad az egyes hívások során. Élettartama az egész program futási ideje.

változóNeve: A fenti kulcsszavak valamelyike után a változó nevét kell megadnunk. Utolsó karaktere lehet az adattípus utótag (%, &, !, #, @, $). Ebben az esetben a típusát már nem kell megadnunk a változónak.

As adatTípus: Amennyiben nem adtunk meg adattípus utótagot, akkor opcionálisan szerepelhet a típus megadása. Ha ezt is elhagyjuk a változónk automatikusan Variant típusú lesz.

Lehetőségünk van egy deklarációs utasításban több változó deklarálására is. A változók nevét és típusát egymástól vesszővel elválasztva. Fontos, hogy amennyiben nem adjuk meg a típusátt valamelyik változónak, abban az esetben a típus Variant lesz. Példák explicit változódeklarációkra.

Dim string1$
Private egesz1%
Public egesz2 As Integer
Dim string2 As String
Példák több változódeklarációra.
Dim string1$
Private egesz1%
Public egesz2 As Integer
Dim string2 As String

Explicit változódeklaráció esetén a LotusScript automatikusan hozzárendel egy kezdőértéket a változóhoz. Számok esetén ez 0, String esetén pedig az üres string.

Implicit deklaráció

A LotusScriptben minden olyan változó, mely nincsen explicit módon deklarálva Variant típusú lesz. Kivéve ha DefTípusnév utasítást használunk, vagy használjuk a típus utótagokat a változó azonosíójánál.

A LotusScriptben lehetőségünk van modul szinten a DefTípusnév utasítás használatára. Segítségével kezdőbetűkhöz rendelhetünk típust. Ha egy változó neve nem szerepel explicit deklarációs utasításban, akkor a változó a nevének kezdőbetűjéhez rendelt attribútumokkal fog rendelkezni, tehát az azonos kezdőbetűjű változók ugyanolyan típusúak lesznek. Azok a változók, melynek kezdőbetűjéhez nincs típus rendelve Variant típusúak lesznek.

Példák az előzőekben ismertetettekre.
DefInt A-C
DefString P-S , X-Z
anInt = 10 'Integer típusú változó
string1 = "string" 'String típusú változó
nemTudomMiAtipusa = 3 'Variant típusú változó
ystring2 = "string2" 'String típusú változó
T_MiAtipusaVajon = 3 'Variant típusú változó

Lehetőségünk van a már említett típus utótagok használatára, nem csak explicit deklarációk során. Ez azt jelenti, hogy ha egy olyan változót használunk, mely nincs explicit módon deklarálva, és az azonosító után írjuk a megfelelő típus utótagot, akkor a változó automatikusan a megadott típusú lesz. Lehetséges típus utótagok és a nekik megfelelő típus:

Példák implicit deklarációkra a típus utótagok használatával.
string1$ = "karaktersorozat"
lebegopontos# = 3.45
A fenti utasítások megegyeznek az alábbiakkal:
Dim string1 As String
string1 = "karaktersorozat"
Dim lebegopontos As Double
lebegopontos = 3.45

A nyelv lehetőséget biztosít arra, hogy letiltsuk az implicit deklarációt. Ekkor a programban használt változókat használatuk előtt explicit módon deklarálnunk kell. Amennyiben ezt nem tesszük meg fordítási hibát kapunk. Az implicit deklaráció lehetőségének letiltására a modul részben elhelyezett OPTION DECLARE utasítás szolgál.