Az Emerald programozási nyelv

Helyességbizonyítás

A helyességbizonyításról nem találtam semmit.