Az Euphoria Programozási nyelv (v2.3)

Párhuzamosság

Párhuzamosság

A nyelv nem támogatja a párhuzamosságot.