A Cayenne nyelv

Rendszer modulokSystem modul

Számos system modul van ami általánosan használt típusokat és modulokat tartalmaz. Egyesek ezek közül Cayenne-ben irodtak mások pedig nem (mint pl az Int modul).

let String = System$String.String Char = System$Char.Char Int = System$Int.Int Bool = System$Bool.Bool List = System$List.List Unit = System$Unit.Unit Pair = System$Tuples.Pair in
Bool
System$Bool :: sig { data Bool = False | True; if :: (a :: #) |-> Bool -> a -> a -> a; (&&) :: Bool -> Bool -> Bool; (||) :: Bool -> Bool -> Bool; not :: Bool -> Bool; show :: Bool -> String; };
Char
System$Char :: sig { type Char = System$CharType.Char; native (/=) :: Char -> Char -> Bool = "\\x -> \\y -> x /= (y::Char)"; native (<) :: Char -> Char -> Bool = "\\x -> \\y -> x < (y::Char)"; native (<=) :: Char -> Char -> Bool = "\\x -> \\y -> x <= (y::Char)"; native (==) :: Char -> Char -> Bool = "\\x -> \\y -> x == (y::Char)"; native (>) :: Char -> Char -> Bool = "\\x -> \\y -> x > (y::Char)"; native (>=) :: Char -> Char -> Bool = "\\x -> \\y -> x >= (y::Char)"; native chr :: Int -> Char = "\\x -> (toEnum x)::Char"; native ord :: Char -> Int = "\\x -> fromEnum (x::Char)"; isAlpha :: Char -> Bool; isAlphaNum :: Char -> Bool; isDigit :: Char -> Bool; isLower :: Char -> Bool; isSpace :: Char -> Bool; isSymbol :: Char -> Bool; isUpper :: Char -> Bool; show :: Char -> String; };
CharType
System$CharType :: sig { type Char; };
Double
System$Double :: sig { native (*) :: Double -> Double -> Double = "\\x -> \\y -> x*(y::Double)"; native (+) :: Double -> Double -> Double = "\\x -> \\y -> x+(y::Double)"; native (-) :: Double -> Double -> Double = "\\x -> \\y -> x-(y::Double)"; native (/) :: Double -> Double -> Double = "\\x -> \\y -> x/(y::Double)"; native (/=) :: Double -> Double -> Bool = "\\x -> \\y -> x/=(y::Double)"; native (<) :: Double -> Double -> Bool = "\\x -> \\y -> x<(y::Double)"; native (<=) :: Double -> Double -> Bool = "\\x -> \\y -> x<=(y::Double)"; native (==) :: Double -> Double -> Bool = "\\x -> \\y -> x==(y::Double)"; native (>) :: Double -> Double -> Bool = "\\x -> \\y -> x>(y::Double)"; native (>=) :: Double -> Double -> Bool = "\\x -> \\y -> x>=(y::Double)"; negate :: Double -> Double; type Double; read :: String -> Double; show :: Double -> String; };
Either
System$Either :: sig { data Either a b = Left a | Right b; either :: (a :: #) |-> (b :: #) |-> (c :: #) |-> (a -> c) -> (b -> c) -> Either a b -> c; show :: (a :: #) |-> (b :: #) |-> (a -> String) -> (b -> String) -> Either a b -> String; };
Error
System$Error :: sig { type Error (_ :: String); ErrorT :: String -> #1; type Undefined; UndefinedT :: #1; error :: (a :: #) |-> String -> a; undefined :: (a :: #) |-> a; };
HO
System$HO :: sig { const :: (a :: #) |-> (b :: #) |-> a -> b -> a; curry :: (a :: #) |-> (b :: #) |-> (c :: #) |-> (Char a b -> c) -> a -> b -> c; flip :: (a :: #) |-> (b :: #) |-> (c :: #) |-> (a -> b -> c) -> b -> a -> c; id :: (a :: #) |-> a -> a; uncurry :: (a :: #) |-> (b :: #) |-> (c :: #) |-> (a -> b -> c) -> Char a b -> c; (·) :: (a :: #) |-> (b :: #) |-> (c :: #) |-> (b -> c) -> (a -> b) -> a -> c; };
IO
System$IO ::
sig {
 type FilePath = String;
 data IOMode =
 ReadMode | WriteMode | AppendMode | ReadWriteMode;
 type Handle;
 type IO _;
 type IOError;
 Monad_IO :: System$Monad IO;
 catch :: (a :: #) |-> IO a -> (IOError -> IO a) -> IO a;
 exitWith :: Int -> IO Unit;
 getArgs :: IO (List String);
 getLine :: IO String;
 hClose :: Handle -> IO Unit;
 hGetChar :: Handle -> IO Char;
 hGetContents :: Handle -> IO String;
 hPutChar ::
  Handle -> Char -> IO Unit;
 hPutStr ::
  Handle -> String -> IO Unit;
 interact ::
  (String -> String) ->
  IO Unit;
 ioError :: (a :: #) |-> IOError -> IO a;
 openFile :: FilePath -> IOMode -> IO Handle;
 putStr :: String -> IO Unit;
 putStrLn :: String -> IO Unit;
 readFile :: FilePath -> IO String;
 stderr :: Handle;
 stdin :: Handle;
 stdout :: Handle;
 userError :: String -> IOError;
 writeFile ::
  FilePath -> String -> IO Unit;
};
Id
System$Id :: let concrete (===) :: (a :: #) |-> a -> a -> # = \ (a :: #) |-> \ (_ :: a) -> \ (_ :: a) -> data refl; concrete reflE :: (a :: #) |-> (x :: a) -> (===) |a x x = \ (a :: #) |-> \ (_ :: a) -> refl@(data refl); sig { (===) :: (a :: #) |-> a -> a -> #; congr :: (a :: #) |-> (P :: (a -> #)) -> (x :: a) -> (y :: a) -> (===) |a x y -> P x -> P y; ext :: (a :: #) |-> (b :: #) |-> (f :: (a -> b)) |-> (g :: (a -> b)) |-> ((x :: a) -> (===) |b (f x) (g x)) -> (===) |(a -> b) f g; idPeel :: (a :: #) |-> (C :: ((x :: a) -> (y :: a) -> (===) |a x y -> #)) -> ((x :: a) -> C x x (reflE |a x)) -> (x :: a) -> (y :: a) -> (p :: (===) |a x y) -> C x y p; refl :: (a :: #) |-> (x :: a) |-> (===) |a x x; subst :: (a :: #) |-> (b :: #) |-> (x :: a) |-> (y :: a) |-> (f :: (a -> b)) -> (===) |a x y -> (===) |b (f x) (f y); symm :: (a :: #) |-> (x :: a) |-> (y :: a) |-> (===) |a x y -> (===) |a y x; trans :: (a :: #) |-> (x :: a) |-> (y :: a) |-> (z :: a) |-> (===) |a x y -> (===) |a y z -> (===) |a x z; };
Int
System$Int :: sig { native (*) :: Int -> Int -> Int = "\\x -> \\y -> x * y :: Int"; native (+) :: Int -> Int -> Int = "\\x -> \\y -> x + y :: Int"; native (-) :: Int -> Int -> Int = "\\x -> \\y -> x - y :: Int"; native (/=) :: Int -> Int -> Bool = "\\x -> \\y -> x /= (y :: Int)"; native (<) :: Int -> Int -> Bool = "\\x -> \\y -> x < (y :: Int)"; native (<=) :: Int -> Int -> Bool = "\\x -> \\y -> x <= (y :: Int)"; native (==) :: Int -> Int -> Bool = "\\x -> \\y -> x == (y :: Int)"; native (>) :: Int -> Int -> Bool = "\\x -> \\y -> x > (y :: Int)"; native (>=) :: Int -> Int -> Bool = "\\x -> \\y -> x >= (y :: Int)"; native even :: Int -> Bool = "\\x -> (x :: Int) `rem` 2 == 0"; negate :: Int -> Int; native odd :: Int -> Bool = "\\x -> (x :: Int) `rem` 2 == 1"; native quot :: Int -> Int -> Int = "\\x -> \\y -> x `quot` y :: Int"; native rem :: Int -> Int -> Int = "\\x -> \\y -> x `rem` y :: Int"; type Int; read :: String -> Int; show :: Int -> String; };
Integer
System$Integer :: sig { type Integer; (*) :: Integer -> Integer -> Integer; (+) :: Integer -> Integer -> Integer; (-) :: Integer -> Integer -> Integer; (/=) :: Integer -> Integer -> Bool; (<) :: Integer -> Integer -> Bool; (<=) :: Integer -> Integer -> Bool; (==) :: Integer -> Integer -> Bool; (>) :: Integer -> Integer -> Bool; (>=) :: Integer -> Integer -> Bool; even :: Integer -> Bool; negate :: Integer -> Integer; odd :: Integer -> Bool; quot :: Integer -> Integer -> Integer; read :: String -> Integer; rem :: Integer -> Integer -> Integer; show :: Integer -> String; };
List
System$List :: sig { data List a = Nil | (:) a (List a); (++) :: (a :: #) |-> List a -> List a -> List a; Monad_List :: System$Monad List; concat :: (a :: #) |-> List (List a) -> List a; drop :: (a :: #) |-> Int -> List a -> List a; elem :: (a :: #) |-> (a -> a -> Bool) -> a -> List a -> Bool; equal :: (a :: #) |-> (a -> a -> Bool) -> List a -> List a -> Bool; filter :: (a :: #) |-> (a -> Bool) -> List a -> List a; foldr :: (a :: #) |-> (b :: #) |-> (a -> b -> b) -> b -> List a -> b; head :: (a :: #) |-> List a -> a; intersperse :: (a :: #) |-> a -> List a -> List a; length :: (a :: #) |-> List a -> Int; map :: (a :: #) |-> (b :: #) |-> (a -> b) -> List a -> List b; null :: (a :: #) |-> List a -> Bool; reverse :: (a :: #) |-> List a -> List a; show :: (a :: #) |-> (a -> String) -> List a -> String; tail :: (a :: #) |-> List a -> List a; take :: (a :: #) |-> Int -> List a -> List a; zip :: (a :: #) |-> (b :: #) |-> List a -> List b -> List (Pair a b); zipWith :: (a :: #) |-> (b :: #) |-> (c :: #) |-> (a -> b -> c) -> List a -> List b -> List c; };
Logic
System$Logic :: sig { data (/\) a b = (&) a b; type (<=>) a b = sig { impL :: b -> a; impR :: a -> b; }; data Absurd = ; type Lift (_10112 :: Bool) = case _10112 of { (False) -> Absurd; (True) -> Truth; }; LiftBin :: (a :: #) |-> (a -> a -> Bool) -> a -> a -> # = \ (a :: #) |-> \ (op :: (a -> a -> Bool)) -> \ (x :: a) -> \ (y :: a) -> Lift (op x y); data Truth = truth; data (\/) a b = Inl a | Inr b; absurd :: (a :: #) |-> Absurd -> a; };

Maybe

System$Maybe :: sig { data Maybe a = Nothing | Just a; Monad_Maybe :: System$Monad Maybe; fromJust :: (a :: #) |-> Maybe a -> a; maybe :: (a :: #) |-> (b :: #) |-> b -> (a -> b) -> Maybe a -> b; show :: (a :: #) |-> (a -> String) -> Maybe a -> String; };
Monad
System$Monad (m :: (# -> #)) :: #1.0 = sig { (>>) :: (a :: #) |-> (b :: #) |-> m a -> m b -> m b; (>>=) :: (a :: #) |-> (b :: #) |-> m a -> (a -> m b) -> m b; return :: (a :: #) |-> a -> m a; };
MonadUtil
System$MonadUtil :: sig { Monad :: #1.0 = sig { type m _; o :: System$Monad m; }; join :: (M :: Monad) -> (a :: #) |-> M.m (M.m a) -> M.m a; };
Nat
System$Nat :: let concrete False :: Bool = System$Bool.False; concrete True :: Bool = System$Bool.True; sig { data Nat = Zero | Succ Nat; (+) (_10097 :: Nat) (m :: Nat) :: Nat = case _10097 of { (Succ n) -> Succ ((+) n m); (Zero) -> m; }; (==) (_10103 :: Nat) (_10104 :: Nat) :: Bool = case _10103 of { (Succ n) -> case _10104 of { (Succ m) -> (==) n m; _ -> False; }; (Zero) -> case _10104 of { (Zero) -> True; _ -> False; }; }; fromInteger :: System$Integer.Integer -> Nat; toInt :: Nat -> Int; toInteger :: Nat -> System$Integer.Integer; };
Num
System$Num :: let concrete Zero :: System$Nat.Nat = System$Nat.Zero; concrete Succ :: System$Nat.Nat -> System$Nat.Nat = System$Nat.Succ; sig { data Num = NonNeg System$Nat.Nat | Neg System$Nat.Nat; minusone :: data NonNeg System$Nat.Nat | Neg System$Nat.Nat = neg one; minustwo :: data NonNeg System$Nat.Nat | Neg System$Nat.Nat = neg two; one :: data NonNeg System$Nat.Nat | Neg System$Nat.Nat = succ zero; two :: data NonNeg System$Nat.Nat | Neg System$Nat.Nat = succ one; zero :: data NonNeg System$Nat.Nat | Neg System$Nat.Nat = NonNeg Zero; (+) (_11370 :: Num) (_11371 :: Num) :: Num = case _11370 of { (Neg n) -> case _11371 of { (Neg m) -> Neg (System$Nat.(+) (Succ n) (Succ m)); (NonNeg m) -> sub m (Succ n); }; (NonNeg n) -> case _11371 of { (Neg m) -> sub n (Succ m); (NonNeg m) -> NonNeg (System$Nat.(+) n m); }; }; (-) (_12823 :: Num) (_12824 :: Num) :: Num = case _12823 of { (Neg n) -> case _12824 of { (Neg m) -> sub (Succ m) (Succ n); (NonNeg m) -> Neg (System$Nat.(+) (Succ n) m); }; (NonNeg n) -> case _12824 of { (Neg m) -> NonNeg (System$Nat.(+) n (Succ m)); (NonNeg m) -> sub n m; }; }; neg (n :: Num) :: Num = case n of { (Neg n) -> NonNeg (Succ n); (NonNeg _14478) -> case _14478 of { (Succ n) -> Neg n; _ -> n; }; }; sub (_10640 :: System$Nat.Nat) (_10641 :: System$Nat.Nat) :: Num = case _10640 of { (Succ n) -> case _10641 of { (Succ m) -> sub n m; (Zero) -> NonNeg (Succ n); }; (Zero) -> case _10641 of { (Succ n) -> Neg n; (Zero) -> NonNeg Zero; }; }; succ :: Num -> Num = (+) (NonNeg (Succ Zero)); toInt :: Num -> Int; };
String
System$String :: let type List a = data Nil | (:) a (List a); sig { type String = List System$CharType.Char; };
StringUtil
System$StringUtil :: sig { (==) :: String -> String -> Bool; };
Trace
A System$Trace modul egy mellékhatás függvényt tartalmaz ami kiírja az első argumentumot és visszatér a másodikkal. Ez a debuggolásra lett tervezve.
System$Trace :: sig { trace :: (a :: #) |-> String -> a -> a; };
Tuples
System$Tuples :: sig { data Pair a b = (,) a b; fst :: (a :: #) |-> (b :: #) |-> Pair a b -> a; show :: (a :: #) |-> (b :: #) |-> (a -> String) -> (b -> String) -> Pair a b -> String; snd :: (a :: #) |-> (b :: #) |-> Pair a b -> b; };
Unit
System$Unit :: sig { data Unit = unit; show :: Unit -> String; };
Void
System$Void :: sig { type Void; void :: (a :: #) |-> Void -> a; };