A SICAD programozási nyelv

Objektum-orientált programozás

A SICAD nyelv nem támogatja.