A VBscript programozási nyelv

Típusok, típuskonstrukciók

Típusok, típuskonstrukciók

Típusszerkezet

VBScriptben nem létezik adattípus. Változó deklarálásakor ezért nem kell megadni semmit, mivel mindegyik változó Variant típusú lesz. A Variant különböző információkat képes tárolni, attól függően, hogyan használjuk. Mivel a Variant az egyetlen típus, ezért a függvények is ezzel térnek vissza. A Variant tartalmazhat szám vagy string információkat. Számként vielkedik, ha szám környezetben használjuk, és stringként, ha string környezetben. Persze számokat is tudunk stringként kezelni, ha idézőjelek közé tesszük őket.

Altípus

A Variant típusnak vannak altípusai. Függvények segítségével át lehet konvertálni egyiket a másikba. VarType függvény visszatér egy változó altípusának értékével.

Altípusok:

Empty nem inizializált; értéke 0, ha szám vagy „” ha string
Null szándékosan nem érvényes adat
Boolean True vagy False
Byte 0..255 egész szám
Integer -32,768..32,767 egész szám
Currency -922,337,203,685,477.5808..922,337,203,685,477.5807 egész szám
Long -2,147,483,648..2,147,483,647 egész szám
Single -3.402823E38..-1.401298E-45 negatív értékeknél; 1.401298E-45..3.402823E38 pozitív értékeknél (egy pontosságú float)
Double -1.79769313486232E308..-4.94065645841247E-324 negatív értékeknél; 4.94065645841247E-324 to 1.79769313486232E308 pozitív értékeknél; (2pontosságú float)
Date (Time) szám, ami egy dátumot reprezentál January 1, 100 és December 31, 9999 között
String változó hosszúságú string
Object objectum
Error hiba értéke

Vátozók, konstansok
Vátozók

Változókat a Dim, Public és a Private kulcsszavak segítségével deklarálunk:

Dim Alma

Egyszerre több változót is deklarálhatunk. Ilyenkor a szeparáló karakter a vessző (,):
Dim Le, Fel, Jobbra, Balra

A változóneveknek a következő szabályoknak kell eleget tenni:

Konstansok

Konstansokat a Const kulcsszóval hozhatunk létre:

Const MyString = „This is my string.” Const MyAge = 23 Const MyDate = #1/1/2009#

Változók élettartama

Ha egy eljáráson belül jön létre, akkor csak itt lesz látható, és a blokk végén megszűnik. Ha az eljáráson kívűl hozzuk létre, akkor globális változó lesz, azaz az egész programban, az összes eljáráson belül láthatjuk és tudjuk változtatni az értékét.

Típuskonstrukciók
Tömb

Tömböket és skalárokat ugyanúgy hozhatunk létre, azzal a különbséggel, hogy a tömb neve után () –ben meg kell adni a méretét. Példa 11 hosszú tömbre (0-tól megy az indexelés):

Dim A(10)

és értéket adunk neki így:
A(0) = 123 A(1) = 42 ... A(10) = 10

Maximum 60 dimenziós tömböt tudunk létrehozni. 6 soros és 11 oszlopos 2-dimenziós tömbre példa:
Dim MyTable(5, 10)

Két-dimenziós tömbben az első szám mindig a sorokat, a második pedig az oszlopokat adja meg. Olyan tömböket is létrehozhatunk, amiknek változik a méretük a script futása közben. Ezeket dinamikus tömböknek nevezzük. Egy eljáráson belül deklarálhatjuk a Dim vagy a ReDim kulcsszó segítségével.
Dim MyArray() ReDim AnotherArray()

Hogy használhassuk a dinamikus tömböt, először ReDim –et használva meg kell határozni a dimenzió számát. A következő példában a ReDim beállítja a dinamikus tömb méretét 26-ra, majd átméretezzük 30-ra a Preserve kulcsszó segítségével:
ReDim MyArray(25) ... ReDim Preserve MyArray(30)
Nincs korlát az átméretezések számára, viszont ha egy tömböt kisebbre veszünk, a kieső adatokat elveszítjük.

Kifejezések, operátorok
Kifejezések

A kifejezés literálok, változók, operátorok és utasítások kombinációja, amely kiértékelése egyetlen értéket eredményez. A VBScriptben az alábbi kifejezések találhatók:

Operátorok

Aritmetikai:

+, -, *, /, Modszokásosak: összeadás, kivonás (vagy előjel), szorzás, osztás, maradékos osztás
\ result = number1/number2; ahol result egy egész lesz
^ hatványozás
& string összefűzés

Összehasonlítási:

= egyenlőség-vizsgálat és értékadás; UGYANAZ!
<> nem egyenlő-e?
<, >, <=, >= szokásosak: kisebb, nagyobb, kisebb egyenlő, nagyobb egyenlő
Is objektum egyenlőség

Logikai:

Notnegáció
Andkonjukció
Or, Xordiszjunkció, kizáró vagy
Eqvekvivalencia
Impimplikáció