A Python programozási nyelv

Standard könyvtárak

Igen kiterjedt és széleskörű standard könyvtára van, amit még kiegészítenek az egyéb (mások által) megírt publikus modulok. Röviden néhány szót:

A könyvtár tartalmaz adattípusokat, amelyeket egyébként a nyelv magjának tekintenek (pl. számok és listák). Tartalmaz még beépített függvényeket és kivételeket, melyeket használni lehet import nélkül. De a legnagyobb része természetesen modulokban van. Ezek egy része C-ben van megírva és be van építve az interpreterbe, másokat Python forráskódban kell importálni.

Ízelítőnek álljon itt a modulok listája:

__builtin__
__main__
aifc
al
AL
anydbm
array
audioop
base64
BaseHTTPServer
Bastion
binascii
binhex
cd
cgi
CGIHTTPServer
cmath
code
commands
copy
copy_reg
crypt
ctb
dbm
DEVICE
dis
dumbdbm
EasyDialogs
errno
exceptions
fcntl
findertools
fl
FL
flp
fm
fnmatch
formatter
FrameWork
ftplib
gdbm
getopt
gl
GL
glob
gopherlib
grp
gzip
htmllib
httplib
ic
imageop
imgfile
imghdr
imp
jpeg
keyword
locale
mac
macconsole
macdnr
macfs
MacOS
macostools
macpath
macspeech
mactcp
mailbox
mailcap
marshal
math
md5
mimetools
mimify
MiniAEFrame
mpz
ni
nntplib
operator
os
parser
pdb
pickle
posix
posixfile
posixpath
pprint
profile
pstats
pwd
Queue
quopri
rand
random
re
regex
regsub
resource
rexec
rfc822
rgbimg
rotor
select
sgmllib
shelve
signal
SimpleHTTPServer
site
socket
SocketServer
soundex
stat
string
StringIO
struct
sunaudiodev
symbol
sys
syslog
tempfile
TERMIOS
termios
thread
time
token
traceback
types
urllib
urlparse
user
UserDict
UserList
uu
whichdb
whrandom
xdrlib
xmllib
zlib

sys

Változók::

    argv            -- A parancssorban a Python szkriptnek átadott argumentumok
                       listája.  sys.argv[0] - a szkript neve.
    builtin_module_names
                    -- Minden olyan modulnak a neve - egy string-lista formájában -,
                       amelyet C nyelven írtak és az aktuális fordítóhoz van szerkesztve.
 
    check_interval  -- Ilyen gyakorisággal kell ellenőrizni a szálak, ill. jelek
                       közötti váltásokat (a virtuális gépi parancsok számával megadva)
 
    exc_type
    exc_value
    exc_traceback
                    -- Kivételkezelő programrészben kap értéket. A legutoljára
                       keletkezett kivétel típusa, értéke és az előző kivétel objektum
                       van a zsákmemória (stack) legtetején.
 
    exitfunc        -- A felhasználó paraméter-nélküli függvény esetében használhatja.
                       A fordító kilépése előtt történik a meghívása.
    last_type
    last_value
    last_traceback
                    -- Csak akkor kap értéket, ha a kivétel nem lett lekezelve
                       és a fordító hibát üzen. A hibakeresők használják.
 
    modules         -- A már betöltött modulok listája.
 
    path            -- Külső modulok keresésére használt útvonalak. Programból
                       módosítható érték.
    ps1
    ps2
                    -- promptok () interaktív (párbeszédes) üzemmódban.
    stdin
    stdout
    stderr
                    -- I/O-ra használt fájlobjektumok. A felhasználó át tudja
                       irányítani, ha új fájl objektumot rendel hozzá (vagy
                       bármilyen objektum "write()" eljárására, amely string
                       argumentumot vár).
 
    tracebacklimit  -- Kivétel/hiba esetén a megjelenített info legmélyebb szintje.

Függvények::

    exit(n)         -- Kilépés <n> állapottal. SystemExit kivételhibát generál.
                       (Persze a program el tudja kapni és ignorálhatja)
    settrace(func)  -- A nyomkövető eljárást kapcsolja be: minden egyes kódsor
                       kilépése előtt meghívódik
    setprofile(func)
                    -- Sets a profile function for performance profiling.

os

Az aktuális környezethez illeszkedő operációs rendszer (OS) specifikus modulok szinonímája. Ahol lehetséges, ott a Python a "posix"-ot használja.

Változók::

    name            -- OS-specifikus modul neve (pl. "posix" vagy "mac")
    path            -- OS-specifikus modul az elérési útvonal kezelésére.
                       Unix-on pl.: os.path.split() <=> posixpath.split()
    curdir          -- az aktuális könyvtárat jelentő string ('.')
    pardir          -- a szülő-könyvtárat jelentő string ('..')
    sep             -- string a könyvtárnevek szétválasztására ('/')

posix

Változók::

    environ         -- a környezeti változók kulcs-érték pár formátumú listája,
                       pl.: posix.environ['HOME']
 
    error           -- kivételhiba, amely POSIX-szel kapcsolatos. A hozzá tartozó
                       érték tuple típus, benne a kivétel kódja (errno code) és a
                       hozzá tartozó szöveg (perror() string)

Néhány függvény (a teljes listát lásd a dokumentumban)::

    chdir(útvonal)  -- Átmegy az <útvonal> könyvtárba.
    close(fd)       -- Az <fd> fájlleíró lezárása.
    _exit(n)        -- Azonnali kilépés. Nincs tisztítás, sem SystemExit() stb.
                       Gyermekfolyamatból való kilépéskor használatos.
    execv(p, args)  -- Futtatjuk <p>-t  <args> argumentumokkal.
    fork()          -- Mint a C nyelv fork() eljárása. A gyermek-folyamatban visszatérési
                       értéke 0, a szülő-folyamatban a gyermek-folyamat folyamat-
                       azonosítója (pid).
    kill(pid, signal)
                    -- Mint a C nyelv kill()-je.
    listdir(útvonal)-- Kilistázza a <útvonal> könyvtár tartalmát.
    open(fájl, flags, mód)
                    -- Mint a C nyelv open()-je. Fájlleíró azonosítót (fd) ad vissza.
    pipe()          -- Cső (pipe) létrehozása. Két fájlleírót ad vissza (r, w).
    popen(parancs, mód)
                    -- Megnyit egy csövet a <parancs> számára. Az eredmény az a fájl
                       objektum, amiből olvas, ill. amibe ír - a <mód> tartalmától
                       függően ('r'-olvas, 'w'-ír).
    read(fd, n)     -- Kiolvas <n> bájtot az <fd>-ből és stringként visszaadja.
    stat(path)      -- Visszatér st_mode, st_ino, st_dev, st_nlink, st_uid,
                       st_gid, st_size, st_atime, st_mtime, st_ctime - értékeivel.
    system(parancs) -- Alburokban végrehajtja a <parancs>-ot (string típus).
                       Az alburok kilépési állapotát adja vissza.
    unlink(útvonal) -- Az útvonal/fájl törlése a könyvtárból.
    wait()          -- Vár a gyermek-folyamat befejezésére. Visszaadja a folyamat-
                       azonosító (pid) és a kilépési állapot (exit_status) értékét
                       tuple típusban.
    waitpid(pid, options)
                    -- Vár a pid-ben megadott folyamat befejezésére. Visszaadja tuple-
                       ban a folyamatazonosítót (pid) és a kilépési állapotot (exit_
                       status).
    write(fd, str)  -- Kiírja <str>-et az <fd>-re. A kiírt bájtok számát adja vissza.

posixpath

Néhány függvény (lásd a dokumentumban a teljes listát)::

    exists(p)       -- Igaz, ha <p> string létező könyvtár, vagy fájl.
    expanduser(p)   -- Visszaadja <p>-t elétéve "~" feloldását.
    isabs(p)        -- Igaz, ha <p> string abszolút útvonalat takar.
    isfile(p)       -- Igaz, ha <p> string szabályos fájlnak a neve.
    isdir(p)        -- Igaz, ha <p> string létező könyvtárnak a neve.
    islink(p)       -- Igaz, ha <p> string létező szimbolikus linknek a neve.
    isfile(p)       -- Igaz, ha <p> string létező szabályos fájlnak a neve.
    ismount(p)      -- Igaz, ha <p> string rácsatlakoztatási pont.
    split(p)        -- Felbontja <p>-t (fej,törzs)-re, ahol <törzs> a <p>-ben
                       megadott útvonal utolsó komponense, <fej> pedig minden,
                       ami azt megelőzi.
    splitext(p)     -- Felbontja <p>-t (root, ext)-re, ahol <root> utolsó össze-
                       tevője nem tartalmaz pontot, és <ext> üres vagy egy ponttal
                       kezdődik. (Fájlnevek felbontása kiterjesztés szerint)
    walk(p, visit, arg)
                    -- Felhívja a <visit> függvényt (<arg>, <dirname>, <names>)
                       argumentumokkal a könyvtárfán található minden könyvtárra,
                       <p>-ből kiindulva. A <dirname> argumentum a meglátogatott
                       könyvtár nevét adja meg, a <names> tartalmazza a könyvtárban
                       található fájlok listáját. A <visit> függvény módosítani
                       tudja a <names> tartalmát, így <dirname> alatti fa bizonyos
                       tartalmának listázása letiltható.

math

Változók::

    pi
    e

Függvények (bővebben lásd a C függvények leírását)::

    acos(x)
    asin(x)
    atan(x)
    atan2(x, y)
    ceil(x)
    cos(x)
    cosh(x)
    exp(x)
    fabs(x)
    floor(x)
    fmod(x, y)
    frexp(x)        -- eltér a C-től: (float, int) = frexp(float)
    ldexp(x, y)
    log(x)
    log10(x)
    modf(x)         -- eltér a C-től: (float, float) = modf(float)
    pow(x, y)
    sin(x)
    sinh(x)
    sqrt(x)
    tan(x)
    tanh(x)

getopt

Leírás: parancssorból történő híváskor az opciókat megadó kulcsok és azok értékeinek feldolgozását elősegítő program megírásához használatos függvények/eljárások.

Függvények::

    getopt(list,optstr)    -- Hasonló a C-hez. <optstr> a használatos opciók betűi.
                               Egy ':' jel kerül az opciós betű mögé, ha van az
                               opciónak argumentuma. Pl.:
    # parancssorból:  "python test.py -c hi -a arg1 arg2"
    opts, args =  getopt.getopt(sys.argv[1:], 'ab:c:')  
    # az opciók a következők:
    [('-c', 'hi'), ('-a', '')]
    # az argumentumok értékei:
    ['arg1', 'arg2']

string

Néhány változó::

    digits                  -- String '0123456789' értékkel
    uppercase
    lowercase
    whitespace
                            -- Stringek, a megfelelő karaktereket tartalmazzák
    index_error             -- Kivételhiba, az index() generálja, ha a substring
                               nem található

Néhány függvény::

    index(s, sub, i=0)      -- Visszaadja a <s>-ben a legkisebb indexet, amely nem
                               kisebb <i>-nél és a <sub> alstringet megtalálta
    lower(s)                -- Visszaadja <s> stringet csupa kisbetűvel
    splitfields(s, sep)     -- Listát ad vissza, amely az <s> string mezőit
                               tartalmazza, <sep> értékét használva szeparátorként.
    joinfields(words, sep)  -- Összeilleszti a listát, ill tuplét, ami szavakból áll
                               és <sep> (szeparátor) szerint vannak elválasztva
    strip(s)                -- Visszaadaja <s> stringet levágva elejéről és végéről
                               a szóközöket, láthatatlan karaktereket
    upper(s)                -- Visszaadja <s> stringet csupa nagybetűvel

regex

A mintákat (pattern) stringként definiáljuk. Alaphelyzetben az EMACS stílusát követjük.

Speciális karakterek (alapszintaktika szerint)::

    .       illeszkedés bármilyen karakterre
    *       0 vagy több előző reguláris kifejezés
    +       1 vagy több előző reguláris kifejezés
    ?       0 vagy 1 előző reguláris kifejezés
    [ ]     karakterkészletet határoz meg: '[a-zA-Z]' illeszkedik minden latin-betűhöz
    [^ ]    komplementer karakterkészletet határoz meg: illeszkedik, ha a kar. NINCS a készletben
    ^       illeszkedik a sor eleji üres karakterekre
    $       illeszkedik a sor végi üres karakterekre
    \       jelentést-megőrző karakter: \[ illeszkedik a '[' karakterre
    \\      illeszkedik '\'-re; a Python string szabályok miatt  '\\\\' formában kell
            használni a minta-stringben (pattern-ben)
    \|      alternatívát jelöl: 'foo\|bar' illeszkedik, ha 'foo' vagy 'bar'
    \( \)   csoportképzés (for \|, or complicated expr, or substr for future
            reference by \D character or group() method)
    \D      D - számérték: matches substr matched by D'th \( \) in pattern
    \`      üres string a fájl elején
    \'      üres string a fájl végén
    \b      üres string a szó elején vagy végén: '\bis\b' illeszkedik 'is'-re, de nem 'his'-re
    \B      üres string NEM a szó elején vagy végén
    \<      üres string a szó elején
    \>      üres string a szó végén
    \w      bármely alfanumerikus /betű, szám, _ / karakterből álló szó
    \W      bármely NEM alfanumerikus karakterből álló szó

Változók::

    error                   -- Kivétel/hiba, ha a minta regexp()-ként érvénytelen

Függvények::

    match(minta, string)    -- Visszaadja, hogy a <string> elején hány karakter illeszkedik
                               a regexp szerinti <minta>-hoz. -1, ha egy sem.
 
    search(minta, string [, pos])
                            -- Visszaadja az első pozíciót, ahol <string>ben <minta>
                               szerinti illeszkedést talál. -1, ha nincs illeszkedés.
                               [kezdődjön <pos>-tól.]
 
    compile(pattern [,translate])
                            -- Létrehoz egy regexp objektumot, amely rendelkezik
                               match() és search() eljárásokkal, lásd fenn.
                               group(i1, [,i2]*) - szintén érvényes. Például:
                               p = compile('id\([a-z]\)\([a-z]\)')
                               p.match('idab') ==> 4
                               p.group(1, 2) ==> ('a', 'b')
 
    set_sytax(flag)         -- Megadja a sytaxis flag-jeit a match(), search() és
                               compile() eljárások további hívásaihoz. Visszaadja
                               a jelenlegi értéket. A flag-ek lásd a a regex_syntax-ban.
 
    symcomp(pattern [,translate])
                            -- Ugyanaz mint a compile, de szimbolikus csoportnevekkel.
                               A nevek kapcsos zárójelben. Hozzáférés group()
                               eljárásokkal. Például:
                               p = symcomp('id\(<l1>[a-z]\)\(<l2>[a-z]\)')
                               p.match('idab') ==> 4
                               p.group('l1') ==> 'a'

regexsyntax

Flag-ek a regex.set_syntax()-hoz. Bitszinten VAGY-old a flag-eket egymáshoz és add át a függvénynek.

Változók::

    RE_NO_BK_PARENS         -- ha igaz, ( jelentése csoportosítás, \( jelentése "(" karakter
                               különben fordítottja
    RE_NO_BK_VBAR           -- ha igaz, | jelentése VAGY, \| jelentése "|" karakter
                               különben fordítottja
    RE_BK_PLUS_QM           -- ha igaz, + vagy ? operátorok, \+, \? karakterek
                               különben fordítottja
    RE_TIGHT_VBAR           -- ha igaz,, | szorosabban köt, mint ^ vagy $
                               különben fordítottja
    RE_NEWLINE_OR           -- ha igaz, \n jelentése: VAGY művelet
                               különben normál karakter
    RE_CONTEXT_INDEP_OPS    -- ha nincs megadva, akkor a speciális karakterek minding speciális
                               jelentéssel bírnak
                               ha meg van adva, akkor jelentése a környezettől függ:
    #       ^ - csak az elején speciális, vagy (, vagy | után közvetlenül
    #       $ - csak a végén speciális, vagy ), vagy | közvetlen előtt
    #       *, +, ? - csak akkor speciális, ha nem a kezdet, vagy (, vagy | után van
 
    RE_SYNTAX_AWK = (RE_NO_BK_PARENS | RE_NO_BK_VBAR | RE_CONTEXT_INDEP_OPS)
    RE_SYNTAX_EGREP = (RE_SYNTAX_AWK | RE_NEWLINE_OR)
    RE_SYNTAX_GREP = (RE_BK_PLUS_QM | RE_NEWLINE_OR)
    RE_SYNTAX_EMACS = 0

regsub

Függvények::

    sub(minta, rep, str)    -- Behelyettesíti a <minta> első előfordulását a
                               <str>-be <rep>-pel és visszaadja az eredményt.
    gsub(minta, rep, str)   -- Behelyettesíti a <minta> összes előfordulását
                               <str>-be <rep>-pel és visszaadja az eredményt.
    split(str, minta)       -- Szétbontja <str>-t mezőkre, az elválasztás ott
                               történik, ahol a <minta> illeszkedik. Visszaadja
                               a stringek listáját.

Könyvtárak

Beépített::

   sys                 A fordító állapotváltozói és függvényei
   __built-in__        Hozzáférés az összes beépített pythonos változóhoz
   __main__            A fordító 'main' programjának látóköre, szkript vagy stdin
   array               Objektumokat hatékonyan reprezentáló tömb az alapértékekből
   math                C standard matematikai függvények
   time                Dátum/idő-kezeléssel kapcsolatos függvények
   regex               Szabályos kifejezésekhez illeszkedő műveletek
   marshal             Néhány pythonos értéket binárisan ír, olvas
   struct              Átalakítás pythonos értékek és C struktúrák között

Szabványos:

   getopt              Szétbontja és elemzi a parancssort.  A la UNIX 'getopt'.
   os                  Egy hordozhatóbb illesztőfelület az op.rendszerfüggő dolgokhoz
   rand                Pszeudo-véletlenszerű generátor, mint a C rand()
   regsub              Hasznos eljárások szabályos kifejezések kezelésére
   string              Hasznos string and character-kezelő eljárások és kivételek
   whrandom            Wichmann-Hill-féle pszeudo-véletlenszerű szám-generátor

Unix:

   dbm                 Illesztőfelület a Unix ndbm adatbázis-könyvtárhoz
   grp                 Illesztőfelület a Unix group adatbázishoz
   posix               op.rendszer funkcionalitások,C and POSIX szabványok szerint
   posixpath           POSIX elérési útvonal-kezelő
   pwd                 Hozzáférés a Unix jelszó adatbázishoz
   select              Hozzáférés a Unix select multiplex fájl szinkronizálásához
   socket              Hozzáférés a BSD socket felületéhez
   thread              Alacsony szintű primitívek a processz-szálak feldolgozásához

Multimédia:

   audioop             Hasznos műveletek hangfeldolgozáshoz
   imageop             Hasznos műveletek képfeldolgozáshoz
   jpeg                Hozzáférés a jpeg képtömörítőhöz
   rgbimg              Hozzáférés az SGI imglib képfájlokhoz

Kriptográfia:

   md5                 Illesztőfelület a RSA's MD5 message digest algoritmushoz
   mpz                 Illesztőfelület a GNU többszörös pontosságú könyvtárának int részéhez
   rotor               Rotor-alapú titkosítóeljárás egy megvalósítása

Stdwin - Szabványos Ablakkezelő Rendszer:

   stdwin              Szabványos Window Rendszer illesztőfelület
   stdwinevents        Stdwin esemény, parancs és kiválasztás konstansai
   rect                Négyszögmanipulálás eljárásai

A Lib könyvtár tartalma:

   Queue           --  Többszolgáltatós és többfelhasználós sor (queue).
   UserDict        --  Csomagolófelület a beépített szótár (dict) osztály örökléséhez
   UserList        --  Csomagolófelület a beépített lista (list) osztály örökléséhez
   StringIO        --  Fájl típusú objektumok, amelyek string puffert írnak/olvasnak
   addpack         --  Támogatás a csomagokhoz (packages)
   aifc            --  AIFF-C and AIFF fájlok elemzése
   bdb             --  Python hibakereső (debugger) általános alaposztálya
   bisect          --  Bisection algoritmusok
   calendar        --  Naptár nyomtatási funkciók
   cmd             --  Általános osztály sororientált parancselemző készítéséhez
   cmp             --  Fájlok hatékony összehasonlítása, csak logikai kimenettel
   cmpcache        --  Ugyanaz, de közbensőleg tárolja a  'stat' értékeket a gyorsaság érdekében
   codehack        --  Kiszed egy függvénynevet egy kód objektumból
   compileall      --  Egy könyvtárban lévő összes .py fájl kompilálása, tekintet nélkül
   colorsys        --  Az RGB és más színes rendszerek közötti átalakítások függvényei
   commands        --  UNIX parancsok végrehajtását végző eszközök
   dircache        --  Egy könyvtárban lévő fájlok rendezett listája, gyorsítómemóriával
   dircmp          --  Könyvtárak különbségét elemző eszközhöz osztályt definiál
   dis             --  Byte-kód disassembler
   dospath         --  Általános műveletek DOS útvonal/fájlnevekre
   dump            --  Változók felderítésére kiírja a python kódot
   emacs           --  Python fordítóból Emacs kódot futtat
   fnmatch         --  Fájlnév-illeszkedés burok mintához
   fpformat        --  Lebegőpontos értékeket formázó általános függvények
   ftplib          --  FTP kliens osztály. RFC 959 alapon.
   getopt          --  Szabványos parancssor értelmező és feldolgozó
   glob            --  fájlnév mintaillesztés kiterjesztése
   gopherlib       --  Gopher protocol kliens interface
   grep            --  'grep' hasznosságok
   httplib         --  HTTP kliens osztály
   imghdr          --  Képfájl formátumának felismerése az első bájtjai alapján
   importall       --  Az elérési útvonalon található összes modul importja
   linecache       --  Cache lines from files.
   lockfile        --  Fájl zárolásának/elzárásának megvalósítása
   maccache        --  Mac gyorstár listdir(), isdir(), isfile() vagy exists()-hez
   macpath         --  Útvonalhoz eljárások Macintosh-hoz
   mailbox         --  Unix-stílusú vagy mmdf-stílusú mailbox-ok kezeléséhez osztály
   mhlib           --  MH (mailbox) illesztőfelület
   mimetools       --  MIME-olvasáshoz és -íráshoz használatos különböző eszközök
   multifile       --  Osztály a többfájlos üzenetek kezelésének megkönnyítésére
   mutex           --  Kölcsönös kizárás (mutual exclusion) -- a sched modulhoz
   newdir          --  Új dir() függvények
   nntplib         --  Egy NNTP kliens osztály.  RFC 977 alapú.
   ntpath          --  Általános műveletek DOS útvonal/fájlnevekre
   os              --  Vagy mac, dos vagy posix alapú op.rendszerek
   ospath          --  ospath.py feleslegessé vált
   packmail        --  Magát kicsomagoló burok (shell) archívumot hoz létre
   pdb             --  Python hibakereső (debugger)
   persist         --  Behatárolt perzisztenciát hoz létre
   pipes           --  Csővonal (pipeline) sablonok illesztése
   poly            --  Polinomok
   posixfile       --  Kibővített (posix) fájl műveletek
   posixpath       --  Általános műveletek posix útvonal/fájlnevekre
   profile         --  Python program futásidejű teljesítményének vizsgálatához osztály
   pstats          --  A futásidejű teljesítmény szempontjából vizsgált program statisztikai adatainak megjelenítése
   pty             --  Pseudoterminál kiegészítő csomag
   py_compile      --  Rutin a  .py fájlok  .pyc fájllá történő "kompilálásá"-hoz
   rand            --  Csak akkor használd, ha a C's rand()-dal kompatibilis akarsz lenni
   random          --  Véletlenszám generátor
   regex_syntax    --  Flegek a  regex.set_syntax()-hoz
   regexp          --  Visszamenőleges kompatibilitás, a "regex"-et használja
   regsub          --  A szabályos kifejezések (regular expressions) szubrutinjai
   repr            --  Egy másik repr(), de a erősen behatárolva
   rfc822          --  RFC-822 üzeneteket kezelő osztály
   sched           --  Általánosan használható esemény-kezelő osztály
   shutil          --  Hasznos eljárások, hasznosak burok-szerű programban
   sndhdr          --  Pár rutin, amely segít a hangfelismerésben
   stat            --  Állandók és eljárások a 'stat/lstat struct' értelmezéséhez
   statcache       --  Fájlállapotokat tartalmazó gyorsmemória karbantartása
   string          --  Stringen végzett műveletek gyűjteménye
   sunau           --  Sun és NeXT audio fájlok elemzése
   sunaudio        --  Sun audio fejrész értelmezése
   symbol          --  Non-terminal symbols of Python grammar (from "graminit.h")
   tb              --  A visszaút (traceback) nyomtatása, a helyi változók értékeivel
   tempfile        --  Ideiglenes fájlok létrehozása
   toaiff          --  "Tetszőleges" hangfájlt átalakít AIFF fájllá
   token           --  Tokens (a "token.h"-ból)
   tokenize        --  Szabályos kifejezést kompilál, amely felismeri a pythonos 'token'-eket
   traceback       --  Python veremmemória útvonalait formázza és megjeleníti
   tty             --  Terminálhoz hasznos csomag
   types           --  A szabványos fordító által használt minden típusú szimbólumhoz nevet ad
   tzparse         --  Elemzi az időzóna specifikációt
   urllib          --  Megnyit egy tetszőleges URL-t
   util            --  (Felesleges) néhány hasznos eljárás, nem fért máshová
   uu              --  UUkódolás/UUdekódolás
   wave            --  WAVE fájlok elemzése
   whatsound       --  Néhány rutin, amely segít a hangfájlok felismerésében
   whrandom        --  Wichmann-Hill-féle véletlenszám-generátor
   zmod            --  nehezebben érthető matematikai koncepciókat demonstrál

A modulok és további modulok tartalmáról a dokumentációban - melyet mindig a programhoz mellékelnek - találhatunk részletesebb információkat. A dokumentáció a modulokról és a könyvtárak tartalmáról a http://www.python.org/ honlapjáról külön is letölthető.